Dotační programy zaměřené na přírodu

Finance a ekologie jdou určitě dohromady. Potvrzuje to řada nejrůznějších oblastí, z nichž jednu tvoří dotační programy. Ty pochází nejenom od samotného státu, ale také od Evropské unie. Prostřednictvím dotací je podporována velká část přírody a krajiny, o čemž Vás přesvědčíme v následujících řádcích.

Národní dotační programy myslí na vše

Abyste lépe pochopili finanční nástroje určené pro péči o krajinu, představíme Vám některé z nich. Typickým příkladem je Program péče o krajinu známý pod zkratkou PPK nebo Program obnovy přirozených funkcí krajiny se zkratkou POPFK. Ten cílí především na dopady klimatických změn. Kromě nich pochopitelně existují i mnohé jiné.

Dotace na životní prostředí v otázkách a odpovědích

Vedle finanční podpory po živelných pohromách v Česku úspěšně funguje dotační program s názvem Příspěvky na hospodaření v lesích. Známá je i Národní podpora MZe v oblasti vod. O dalších titulech, včetně těch evropských Vám více povíme prostřednictvím níže uvedených otázek a odpovědí.

Jaké jsou známe Evropské dotační programy?

Patří mezi ně kupříkladu Operační program Životního prostředí známý jako OP ŽP, Program rozvoje venkova se zkratkou PRV a LIFE.

Kolik peněz bylo vydáno v rámci Operačního programu Životního prostředí?

Například v letech 2014 až 2020 šlo o zhruba 9,5 miliardy korun.

K čemu slouží Program rozvoje venkova?

Tento program má za úkol minimalizovat vliv intenzivního zemědělského hospodaření. Zároveň přispívá ke zlepšování životního prostředí kolem nás. Jak už prozrazuje jenom název, program cílí hlavně na venkovský prostor.

Jaké další oblasti podporují tyto dotační programy?

Je to například zkvalitňování ovzduší poblíž lidských sídel, zlepšování kvality vody, zamezování povodním, minimalizace ekologické zátěže, energetické úspory nebo odstraňování rizik způsobených odpady. Všechny tyto oblasti pokrývají dotační tituly zaměřené na přírodu.

K čemu slouží podprogram Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích?

Program MaS je zaměřen na chráněná území, jejichž majitelem je stát. Jde o investiční a neinvestiční finanční podporu poskytovanou každý rok.